Scroll to top

Polityka


Skontaktuj się

Korzystanie z tej witryny oraz wszystkich witryn z nią powiązanych oznacza:
 • akceptację zasad jej użytkowania
 • akceptację polityki prywatności

Zasady użytkowania witryn Wroblevsky.pl

Poprzez witryny lub strony lub tę witrynę Wroblevsky rozumie się:

 • wszystkie witryny w domenie Wroblevsky.pl oraz jej subdomeny (np.: nazwa.wroblevsky.pl),
 • pozostałe witryny powiązane z Wroblevsky (kapitałowo).

1. Wroblevsky zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Korzystanie z witryny
Zachęcamy do korzystania z Tej witryny w celach zakupu produktów i usług Wroblevsky.

 • 2.1.Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na stronach Wroblevsky.pl wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług Wroblevsky, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.
 • 2.2. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronach Wroblevsky  może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania ze stron Wroblevsky. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.
 • 2.3. Niektóre materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych przy rejestracji oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł.

3. Korzystanie z danych kontaktowych

 • 3.1.Zachęcamy do korzystania z danych kontaktowych na witrynach Wroblevsky w celach zakupu produktów i usług Wroblevsky.
 • 3.2. W przypadku skorzystania z danych dostępnych na witrynach Wroblevsky w celu podjęcia współpracy, zaproponowania sprzedaży swoich towarów lub usług dla Wroblevsky, zostanie wystawiona faktura do zapłaty zgodnie z warunkami opisanymi na stronie: http://wroblevsky.ploferta/wspolpraca. Korzystający  w tym celu z danych dostępnych na stronie wyraża zgodę na wystawienie faktury i zobowiązuje się do jej opłacenia w terminie 7 dni od wystawienia.
 • 3.3. Pobierając, dodając do swojej listy mailingowej oraz wysyłając nasze adresy e-mail ofertę lub pytanie/prośbę o zgodę na wysłanie oferty, informację o współpracy, inną korespondencję nie związaną z zakupem naszych usług – automatycznie akceptujesz cenę 150 zł netto za odebranie informacji od Ciebie przez nasz zespół. W odpowiedzi od nas otrzymasz fakturę na kwotę 150 zł netto z terminem płatności 7 dni. Nieuregulowanie tej faktury w terminie spowoduje sprzedanie wierzytelności firmie windykacyjnej.
 • 3.4. Korzystający z naszych danych kontaktowych zgodnie z pkt 3.2 oraz 3.3 wyraża zgodę na przesłanie faktury w postaci elektronicznej (na swój adres e-mail).

4. Ograniczenia odpowiedzialności
Żadna ze stron Wroblevsky nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania z tej witryny lub zaniechania korzystania z niej.

1. Informacje ogólne
Operatorem wszystkich stron Wroblevsky jest Rafał Wróblewski, c Strony Wroblevsky realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator w tym zakresie współpracuje.

3. Polityka dotycząca przechowywania danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Projektowanie – Rafał Wróblewski ul. Starej Baśni 8/7, 01-853 Warszawa, NIP: 1182174047 CEIDG.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail r.wroblevsky@gmail.com lub pisemnie na adresy siedziby
administratora.
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym
nieuprawnionym do tego odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może
Pan/Pani kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
§ na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Wroblevsky, w tym w celu profilowania i w celach
analitycznych, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody,
§ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
§ w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

3. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i w celach analitycznych do momentu wycofania
przez Pana/Panią zgody.
W zakresie usług Wroblevsky Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz w uzasadnionych
wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego
prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą
przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów
W zakresie dopasowania treści stron internetowych Wroblevsky do Pana/Pani zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz
pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia
sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Pana/Panią z usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w celach marketingowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie
danych, w tym na profilowanie zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
2
W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Pana/Pani zainteresowań, a także
wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

5. Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne.
W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Pana/Panią w ramach korzystania ze
stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Pana/Pani dane osobowe nie
będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych w celu realizacji usług Wroblevsky jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa
nie będzie mogła być świadczona.

6. Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

7. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę
można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres r.wroblevsky@gmail.com albo pismo na adres Wroblevsky, Projektowanie – Rafał Wróblewski ul. Starej Baśni 8/7, 01-853 Warszawa.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

9. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje, które Wroblevsky gromadzi w związku z korzystaniem z usług przez Pana/Panią mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Wroblevsky szczególną uwagę przykłada do kwestii profilowania i
wskazuje, że:
3
§ na potrzeby profilowania Wroblevsky nie przetwarza żadnych danych sensytywnych,
§ na potrzeby profilowania Wroblevsky przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które
zostały przez Wroblevsky zagregowane,
§ jeśli nie można osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub
niezagregowanych, wykorzystywane są do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
§ Wroblevsky profiluje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z usług SG i
dopasowywania treści znajdujących się w usługach lub produktach do tych preferencji,
§ Wroblevsky profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

10. Pliki cookies i inne technologie
Wroblevsky informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do
rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.
Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego
urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer
na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.
Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci
reklamowych.
Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci
reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę
internetową z ich witryny.
Wroblevsky korzysta z plików cookies w celu:
§ świadczenia usług,
§ dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych,
§ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji,
§ w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną
§ realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by
prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

11. Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii. Jeśli nie chce Pan/Pani
otrzymywać plików cookie, może Pan/Pani zmienić ustawienia przeglądarki. Wroblevsky zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

12. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
Wroblevsky zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne
lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony
danych osobowych. Wroblevsky zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy
wykorzystaniu której Wroblevsky przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie
zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Wroblevsky danych osobowych